Powinność składania zeznania podatkowego przesyła się do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia następnego roku można już przekazywać roczne zeznanie. Spora część ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma jednak powątpiewania, który PIT należy wypełnić. Druk o nazwie PIT 37 powinni wypełnić podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia a także płatnicy uzyskujący przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT 36 jest to formularz zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu przez osoby fizyczne. Składają go podatnicy, którzy: realizowali pracę na własny rachunek poza rolnictwem, opodatkowani na ogólnych zasadach przy użyciu rozpiętości podatkowej 18-32 procent.business-163870_1280Ci którzy: pracowali w branży specyficznej działalności w rolnictwie. Ci co pozyskali przychody z dzierżawy lub innych porozumień o podobnym zakresie, zobligowanych do płacenia podatku według ogólnych przepisów. Ci co wypracowali przychody z wynagrodzenia ze stosunku pracy za granicą kraju . Ci co uzyskali przychody na innej podstawie, od których w ciągu roku podatkowego powinni byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy.Ci co uzyskali dochody z innych źródeł, zobowiązanych do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. Ci co powinni byli dorachować do swoich zysków przychody niepełnoletnich dzieci . Ci co pomniejszają dochód szkody, również o straty z lat poprzednich.

Formularz PIT 36, przeznaczony jest dla podatników opodatkowujących własne przychody, wspólnie z dochodami małżonka lub jako osoba jednoosobowo piastująca dzieci. Drukiem PIT 36 składa zeznanie także podatnik, który otrzymuje na dziecko dodatek opiekuńczy lub rentę socjalną, jak również na dziecko do czasu skończenia przez nie 25 roku życia, kształcące się w szkołach, w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także szkolące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, w przypadku gdy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały przychodów podlegających opodatkowaniu.Jeśli w ciągu roku podatkowego wystąpiła zaprzestanie własnej działalności, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to podatnik zobowiązany jest do złożenia formularza PIT 36 .